Thiết kế bài giảng môn Hóa Học lớp 9, 10, 11, 12

Để hỗ trợ cho việc dạy, học môn Hoá học 9 theo chương trình sách giáo khoa mới ban hành năm học 2005 – 2006, chúng tôi viết cuốn Thiết kế bài giảng Hoá học 9, tập 1, 2. Sách …

Sách bám sát nội dung SGK Hóa học 10 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công …

Sách bám sát nội dung SGK Hoá học 10 nâng cao theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ …

Sách bám sát nội dung SGK Hóa học 11 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công …

Sách bám sát nội dung SGK Hóa học 11 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công …

Sách bám sát nội dung SGK Hoá học 12 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công …

Sách bám sát nội dung SGK Hoá học 12 theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Ở mỗi tiết dạy đều chỉ rõ mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ, các công …

Nguồn: Công ty sách và thiết bị giáo dục Việt Nam
Tác giả: Cao Cự Giác

Add Comment