Tài liệu ” Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”

Các trường  nghiên cứu Tài liệu ” Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” để cử PHT tham gia tập huấn. Triển khai tập huấn bồi dưỡng cho 100% giáo viên trong nhà trường trong năm học

Tệp đính kèm:
tai_lieu_NCKHSPUD.doc

Add Comment