Tài liệu ” Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng”

Các trường  nghiên cứu Tài liệu ” Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng” để cử PHT tham gia tập huấn. Triển khai tập huấn bồi dưỡng cho 100% giáo viên trong nhà trường trong năm học

Tệp đính kèm:
tai_lieu_NCKHSPUD.doc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>