[SKKN] Các phương pháp giải nhanh hóa học 9

Một số phương pháp giải nhanh bài tập hóa học 9
Phương pháp 1: phương pháp giải toán áp dụng định luật
bảo toàn khối lượng, bảo toàn nguyên tố.
Phương pháp 2: phương pháp đường chéo
Phương pháp 3: phương pháp tăng giảm khối lượng
Phương pháp 4: phương pháp giải bài tập xác định
nguyên tố dựa vào công thức oxit cao nhất
Phương pháp 5: phương pháp xác định công thức phân tử
hợp hữu cơ
Phương pháp 6: Dựa vào khối lượng mol trung bình
Phương pháp 7. Bài toán hiệu suất phản ứng

One Response

  1. Lê Thành Đạt 4 years ago

Add Comment