Một số bài tập trọng điểm năm 2011: Môn Hóa học

CÁC BÀI TẬP TRỌNG ĐIỂM PHẦN HÓA HỌC VÔ CƠ

Dành cho kì thi tuyển sinh Đại học – Cao đẳng năm 2011

Bài 1. Cho 7,65 gam hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào 375 ml dung dịch CuSO4 aM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc, thu đ­ược 10,35 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Thêm dung dịch NaOH dư­ vào Z. Lọc lấy kết tủa đem nung ngoài không khí đến khối l­ượng không đổi đ­ược 6,75 gam chất rắn. Giá trị của a là

A. 0,15.                       

B. 0,2.                       

C. 0,3.

D. 0,25.

Bài 2. Hòa tan hỗn hợp gồm 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu bằng 225 ml dung dịch HCl 2M. Khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thì khối lượng chất rắn chưa bị hòa tan là

A. 6,4 gam.                 

B. 3,0 gam.                 

C. 3,2 gam.                   

D.  5,6 gam.

Bài 3: Cho 24,3 gam bột Al vào 225 ml dung dịch hỗn hợp NaNO3 1M, NaOH 3M khuấy đều cho đến khi khí ngừng thoát ra thì dừng lại. Thể tích khí thoát ra ở (đktc) là

A. 22,68 lít.                 

B. 15,12 lít.               

C. 5,04 lít.                   

D. 20,16 lít.

Bài 4. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4 và 0,2 mol NaCl. Kết thúc điện phân thu được dung dịch X có khả năng hòa tan hết 1,02 gam Al2O3. Giá trị của x là

A. 0,09 hoặc 0,1.

B. 0,09 hoặc 0,13. 
C.
0,02 hoặc 0,1.                                           

D. 0,02 hoặc 0,13.

   Bài 5: Hòa tan hết 5,36 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3. Fe3O4 trong dung dịch chứa 0,03 mol HNO3 và 0,18 mol H2SO4, kết thúc phản ứng thu được dung dịch X và 0,01 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho 0,04 mol Cu vào X, sau phản ứng cô cạn dung dịch thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 19,44.                     

B. 23,76.                   

C. 28,00.                     

D. 16,94.

Bài 6: Một bình kín dung tích 1 lít chứa 1,5 mol H2 và 1,0 mol N2 (có xúc tác và nhiệt độ thích hợp). Ở trạng thái cân bằng có 0,2 mol NH3 tạo thành. Muốn hiệu suất đạt 25% (tính theo H2) thì cần phải thêm vào bình bao nhiêu mol N2 ?

A. 1,5                              

B. 2,25                      

C. 0,83                        

D. 1,71

Bài 7: Cho hỗn hợp chứa 5,6 gam Fe và 6,4 gam Cu vào 100 ml dung dịch AgNO3 xM. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa 3 muối. Giá trị của x là

A. 2,5.                         

B. 4,5.                       

C. 5,0.                         

D. 3,5

Bài 8: Hoà tan 0,46 gam Na vào 200 ml dung dịch HCl 0,05M thu được dung dịch có giá trị pH bằng (thể tích dung dịch thay đổi ko đáng kể)

A. 13,0.                       

B. 12,7.                     

C. 2,0.                         

D. 1,3

Bài 9: Cho V lít dung dịch chứa Ba(OH)2 0,2M và NaOH 0,1M vào 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,1M thì thu được lượng kết tủa lớn nhất. Giá trị của V và khối lượng kết tủa thu được là :

A. 0,24 và 14,304 gam.                                  

B. 0,24 và 14,76 gam.
C. 0,3 và 14,76 gam.                                       

D. 0,3 và 14,304 gam.

Bài 10: Lấy m gam hỗn hợp X gồm Fe, Cu có tỉ lệ khối lượng Cu : Fe = 7 : 3 cho phản ứng hoàn toàn với 44,1 gam HNO3 trong dung dịch thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch Y và 5,6 lít khí Z gồm NO, NO2 (ở đktc). Giá trị của m là

A. 40,5.                       

B. 50,0.

C. 50,2.                       

D. 50,4.

 Đáp án :

1 C

2 D

3 B

4 B

5 A

6 C

7 B

8 B

9 C

10 D

Hướng dẫn:

Bài 1: Khối lượng oxit thu được nhỏ hơn khối lượng kim loại, do đó kim loại ban đầu dư (Fe dư).
Bài 2: Fe3+ tạo thành sẽ hòa tan Cu. Theo phản ứng ion, cả Fe2O3 và Cu đều còn dư.
Bài 3: Khí thu được gồm NH3 và H2.
Bài 4: Có hai trường hợp:
– Dư CuSO4, điện phân dung dịch tạo H2SO4 hòa tan Al2O3.
– Dư NaCl, điện phân dung dịch tạo NaOH hòa tan Al2O3.
Bài 5: Quy hỗn hợp về FeO và Fe2O3. Sử dụng pp bảo toàn mol e, bảo toàn điện tích, bảo toàn nguyên tố. Lập sơ đồ tóm tắt và tính theo tóm tắt.
Bài 6: Sử dụng công thức tính hằng số cân bằng Kc
Bài 7: 3 muối là Fe3+, Fe2+ và Cu2+ hoặc Fe3+, Ag+ và Cu2+. Để thu được 3 muối thì x > 4 và x # 5.
Bài 8: Na tác dụng với HCl hết sẽ tác dụng với H2O tạo NaOH.
Bài 9: Kết tủa lớn nhất được tính theo BaSO4 hoặc Al(OH)3.
Bài 10: Fe đã phản ứng 0,25x < 0,3x nên vẫn còn dư. Phản ứng tạo Fe2+.

3 Responses

  1. Du 3 years ago
  2. vũ minh trang 3 years ago
  3. tocngan 3 years ago

Add Comment