CHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP HỮU CƠ

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterđam

 

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT:

I. Các phương pháp làm tăng mạch Cacbon:

1. Các phương pháp ankyl hóa bằng hợp chất cơ magie (RMgX):

 
2011 -Chuyên đề tổng hợp hưu cơ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>