CHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP HỮU CƠ

CHUYÊN ĐỀ: TỔNG HỢP HỮU CƠ

Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterđam

 

A. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT:

I. Các phương pháp làm tăng mạch Cacbon:

1. Các phương pháp ankyl hóa bằng hợp chất cơ magie (RMgX):

Xin lỗi bạn đọc về phần quảng cáo tại đây.

 
2011 -Chuyên đề tổng hợp hưu cơ

Add Comment