Bài giảng Hóa học đại cương

Bài giảng Hóa học đại cương
Tác giả: Nguyễn thị Hồng Hoa, 2011

Chương 1. Cấu tạo nguyên tử – Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố

Chương 2. Cấu tạo phân tử và liên kết hoá học

Chương 3. Các trạng thái tập hợp của chất

Chương 4. Nhiệt động học

Chương 5. Cân bằng hóa học

Chương 6. Tốc độ phản ứng hóa học

Chương 7. Dung dịch

Chương 8. Phản ứng oxi hóa khử – Dòng điện

Chương 9. Các nguyên tố s và p

Chương 10. Các nguyên tố họ d

1-9b57b70a28

Add Comment

Bài giảng Hóa học đại cương

Bài giảng Hóa học đại cương

Add Comment