Paracetamol

Julius Axelrod đang trình bày công thức hóa học của Paracetamol.

Paracetamol (tên nhãn hiệu quốc tế không độc quyền) hay acetaminophen (tên được chấp nhận tại Hoa kỳ) là mộtthuốc có tác dụng hạ sốt và giảm đau, tuy ... [ Read More ]